Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, Ĺźe dnia  23 maja (poniedziałek)  o godz. 16.00  w siedzibie stowarzyszenia Olsztyn ul. Turystyczna 2 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zwierzyniec Św. Franciszka.  

Planowany porządek zebrania:

 1. Powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia za rok 2015.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2015r.
 6. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 7. Omówienie spraw związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu
 • kwestia przyjęcia nowego członka organizacji – Justyna Gabrycka;
 • kwestia składek członkowskich;
 • kwestia działań podejmowanych przez poszczególnych członków na rzecz organizacji;
 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Omówienie procesu związanego z pozyskiwaniem środków pieniężnych z 1%
 3. Omówienie kwestii Ochrony Danych Osobowych w organizacji;
 4. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2016
 5. Podjęcie Uchwał dotyczących m. in.:
 • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
 • udzielenia absolutorium  członkom Zarządu stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku 2015 r.
 • wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia.
 1. Dyskusja i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy, iż w tym samym terminie w budynku przy ulicy Turystycznej 2 odbędzie się:

 • posiedzenie Komisji Rewizyjnej - godzina 15:00
 • zebranie członków stowarzyszenia - godzina 16:15